artykuł nr 1

Przedmiot działalności Megrez Sp. z o.o.

Zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym

Przedmiot przeważającej działalności:

86, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Przedmiot pozostałej działalności:

1. 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
2. 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
3. 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
4. 78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
5. 82, 19, Z, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA
SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
6. 86, 22, Z, PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
7. 86, 90, A, DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
8. 86, 90, C, PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
9. 86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA