artykuł nr 1

Konkurs na świadczenie usług medycznych na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT Ko/10/2020

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Megrez Sp. z o.o. w Tychach

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z poźn. zm.)

Megrez  Sp. z o. o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy niniejszym ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano ofertę:

Damian Ziaja

ul. Kredytowa 17

40-562 Katowice

Oferent spełniając wymogi określone w Materiałach szczegółowych do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Megrez Sp. z o.o. w Tychach będzie realizować świadczenia zdrowotne w zakresie i na zasadach określonych w ofercie i w umowie cywilnoprawnej.