artykuł nr 1

Konkurs na świadczenie usług medycznych na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT Ko/10/2020

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Megrez Sp. z o.o. w Tychach

 

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z poźn. zm.)

 

Megrez  Sp. z o. o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy

niniejszym ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano ofertę:

 

Damian Ziaja

ul. Kredytowa 17

40-562 Katowice

 

Oferent spełniając wymogi określone w Materiałach szczegółowych do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Megrez Sp. z o.o. w Tychach będzie realizować świadczenia zdrowotne w zakresie i na zasadach określonych w ofercie i w umowie cywilnoprawnej.

 

MEGREZ SP. Z O.O.

43-100 Tychy, ul. Edukacji 102

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295)

 

ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w  Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102.

 

Informacje o warunkach konkursu zawarto w szczegółowych warunkach do konkursu ofert dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej dostępnych na stronie internetowej www.szpitalmegrez.pl oraz w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu Ofert na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych w Megrez Sp. z o.o. w Tychach.

 

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług medycznych na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Megrez Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102.

 

Termin składania ofert:     do dnia 20.10.2020 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi:     w dniu 20.10.2020 r. o godz. 12:30.

Czas trwania umów:  od dnia 04.11.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi w dniu 27.10.2020 r. o godz. 13:30 w pokoju 1.12 znajdującym się w siedzibie zamawiającego i zostanie ogłoszone na stronie internetowej.

 

W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci posiadający indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, prawo wykonywania zawodu oraz posiadający kwalifikacje zawodowe:

  1. tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej,
  2. co najmniej 5 letni staż pracy na oddziale chirurgii ogólnej,
  3. dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
  4. inne kwalifikacje i umiejętności zawodowe: tytuł lub stopień naukowy w dziedzinie zgodnej z profilem udzielania świadczeń, dodatkowa specjalizacja w dziedzinie zabiegowej, dodatkowe certyfikaty lub uprawnienia.

Oferent zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia w formie pisemnej koncepcji rozwoju Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

 

Osoby pozostające w zatrudnieniu u Udzielającego Zamówienia, których dokumentacja związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych znajduje się obecnie w Dziale Kadr i Płac, składają tylko formularz ofertowy oraz oświadczenie, że dokumenty znajdujące się w Dziale Kadr i Płac są nadal aktualne.

 

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).