artykuł nr 1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Nazwa projektu:  „Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp.
z o.o.  w Tychach z wykorzystaniem instalacji OZE”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Oś Priorytetowa: IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie:4.3 „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” Poddziałanie: 4.3.1 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
 i mieszkaniowej –ZIT”

Beneficjent:  Megrez Sp. z o.o. ul.Edukacji 102, 43-100 Tychy

Wartość projektu: 10 896 658,98 zł

Wartość dofinansowania: 9 080 373,38 zł

Wkład własny: 1 602 419,18 zł

Okres realizacji projektu: 2020-01-02 - 2022-06-30

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz zastosowanie instalacji OZE dla zespołu budynków Szpitala w Tychach należącego do Megrez Sp. z o.o. Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich, które są odpowiedzią na zdefiniowane problemy:
- ograniczenie strat energii podczas ogrzewania oraz obniżenie kosztów ogrzewania, a także kosztów energii elektrycznej;
- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosf., a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie Miasta Tychy;
- poprawa warunków użytkowania budynków.
Korzyści z przeprowadzenia prac odniosą przede wszystkim grupy docelowe: Megrez Sp. z o.o., Pacjenci, Gmina Miasta Tychy i społeczność lokalna Miasta. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy powietrza poprzez redukcję szkodliwych substancji emitowanych z konwencjonalnych źródeł.
 

obrazek