artykuł nr 1

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej i położniczej w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102

MEGREZ SP. Z O.O.

43-100 Tychy, ul. Edukacji 102

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej i położniczej w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć w  Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102.

 

Informacje o warunkach konkursu zawarto w Materiałach szczegółowych do konkursu ofert dotyczących postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej i położniczej w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć w Megrez Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102, dostępnych na stronie internetowej www.szpitalmegrez.pl oraz w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu Ofert na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych w Megrez Sp. z o.o. w Tychach.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej i położniczej w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć w Megrez Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102.

Udzielanie świadczeń odbywać się będzie:

  1. minimum 60 godzin w miesiącu w ramach jednej umowy,
  2. w 8 godzinnym i 12 godzinnym systemie czasu pracy,
  3. według ustalonego z Udzielającym Zamówienia harmonogramu, z zastrzeżeniem iż ilość ustalonych w harmonogramie godzin może ulec zmianie w przypadku zaistnienia po stronie Udzielającego Zamówienia takiej potrzeby.

 

Termin składania ofert:     do dnia 10.11.2020 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi:     w dniu 10.11.2020 r. o godz. 12:30.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi w dniu 23.11.2020 r. o godz. 13:30 w pokoju 1.12 znajdującym się w siedzibie zamawiającego i zostanie ogłoszone na stronie internetowej.

Czas trwania umów:  od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.

Kryterium oceny oferty określono w Materiałach szczegółowych do konkursu.

 

Osoby pozostające w zatrudnieniu u Udzielającego Zamówienia, których dokumentacja związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych znajduje się obecnie w Dziale Kadr i Płac, składają tylko formularz ofertowy oraz oświadczenie, że dokumenty znajdujące się w Dziale Kadr i Płac są nadal aktualne.

 

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

artykuł nr 2

Konkurs na świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki instrumentariuszki na Bloku Operacyjnym w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102

MEGREZ SP. Z O.O.

43-100 Tychy, ul. Edukacji 102

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295)

 

ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki instrumentariuszki
na Bloku Operacyjnym
w  Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102.

 

Informacje o warunkach konkursu zawarto w szczegółowych warunkach do konkursu ofert dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki instrumentariuszki na Bloku Operacyjnym, dostępnych na stronie internetowej www.szpitalmegrez.pl oraz w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu Ofert na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych w Megrez Sp. z o.o. w Tychach.

 

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki instrumentariuszki na Bloku Operacyjnym w Megrez Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie według ustalonego z Udzielającym Zamówienia harmonogramu, z zastrzeżeniem, iż ilość ustalonych w harmonogramie godzin może ulec zmianie w przypadku zaistnienia po stronie Udzielającego Zamówienia takiej potrzeby.

 

Termin składania ofert:     do dnia 26.10.2020 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi:     w dniu 26.10.2020 r. o godz. 12:30.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi w dniu 02.11.2020 r. o godz. 13:30 w pokoju 1.12 znajdującym się w siedzibie zamawiającego i zostanie ogłoszone na stronie internetowej.

Czas trwania umów:  od dnia 15.11.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.

Kryterium oceny oferty określono w Materiałach szczegółowych do konkursu.

 

Osoby pozostające w zatrudnieniu u Udzielającego Zamówienia, których dokumentacja związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych znajduje się obecnie w Dziale Kadr i Płac, składają tylko formularz ofertowy oraz oświadczenie, że dokumenty znajdujące się w Dziale Kadr i Płac są nadal aktualne.

 

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

artykuł nr 3

Konkurs na świadczenie usług medycznych, w tym dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginkologiczno-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

MEGREZ SP. Z O.O.

43-100 Tychy, ul. Edukacji 102

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295)

 

ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych,
przez lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym
z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
w  Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102.

 

Informacje o warunkach konkursu zawarto w szczegółowych warunkach do konkursu ofert dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej dostępnych na stronie internetowej www.szpitalmegrez.pl oraz w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu Ofert na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych w Megrez Sp. z o.o. w Tychach.

 

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Megrez Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie według ustalonego z Udzielającym Zamówienia harmonogramu, z zastrzeżeniem, iż ilość ustalonych w harmonogramie godzin może ulec zmianie w przypadku zaistnienia po stronie Udzielającego Zamówienia takiej potrzeby.

 

Termin składania ofert:   do dnia 26.10.2020 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi:    w dniu 26.10.2020 r. o godz. 12:30.

Czas trwania umów:  od dnia 15.11.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi w dniu 02.11.2020 r. o godz. 13:30 w pokoju 1.12 znajdującym się w siedzibie zamawiającego i zostanie ogłoszone na stronie internetowej.

 

Kryterium oceny oferty określono w Materiałach szczegółowych do konkursu.

 

Osoby pozostające w zatrudnieniu u Udzielającego Zamówienia, których dokumentacja związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych znajduje się obecnie w Dziale Kadr i Płac, składają tylko formularz ofertowy oraz oświadczenie, że dokumenty znajdujące się w Dziale Kadr i Płac są nadal aktualne.

 

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

Dostępne kategorie:
Świadczenia ogłoszone - 2020 r.