artykuł nr 1

4/20/ZP/PN Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach z wykorzystaniem instalacji OZE”realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania:4.3 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT.

Termin składania i otwarcia ofert: 22 czerwca 2020r.

Z przyczyn technicznych wszystkie załączniki do postępowania znajdują się na stronie: http://bip.szpitalmegrez.pl/16338/#more-16338

Ogłoszenie na ww. stronie zostało opublikowane w dniu 10 czerwca 2020r.

 

Dostępne kategorie:
Rok 2020